„Nem baj az, ha nem vagy mindenki.”
Leiner Laura

MUNKÁINK

tetoválás - munkáink

SZALON

KAPCSOLAT

MŰVÉSZEINK

Művészeink - tetováló művész

BLOG

Művészeink - tetováló művész

RAJZOK

tetoválás minták

ADATVÉDELEM

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

1.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

1.3. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

1.4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

1.5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1.6. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

1.7. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

1.8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

1.9. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

1.10 Cookie
a) analitika, követő cookie-k;
b) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookie-kat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookie-kat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookie-k nélkül nem működik megfelelően.

A cookie-król való több információ szerzéséhez, beleértve a cookie-k fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

A felhasználók a cookiekat az alábbi linken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https://www.youronlinechoices.eu.

Adatkezelés

– A pmtattoo.hu és pmtattoostation.hu oldal Krakk Annamária e.v tulajdona (Adószám: …., email: info@pmtattoostation.hu)
– Tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt. (Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., Adószám:25333572-2-06, www.rackhost.hu)
– A Google webmester eszközök használatával kiárólag statisztikai adatokat ismerek meg! Rólad továbbra sem tudok semmit!
– Amennyiben kérdésed van,vagy árajánlatot kérsz, e-mailt írsz, azt- az adataiddal együtt kizárólag a kérdés lezárásáig tárolom, azt követően törlésre kerül.
– Megrendelés (tetoválás ) a rendeléshez kapcsolódó e-maileket a megrendelés teljesítéséig és a kifizetés realizálódásáig tárolom. A megrendelés lezártával kizárólag a NAV által ellenőrzött számlázó program tárolja a számlázáshoz elengedhetetlen adataidat.
– Az e-mailezés és megrendelések folyamán megismert e-mail címeket 3. személynek nem adom tovább, kivéve illetékes hatóságok részére megfelelő felszólítás ellenében.
– Hírlevelet nem küldök.
– A Facebook oldalon mások adatait nem teszem nyilvánossá, az ott megjelenő tartalom nyilvánosan elérhető tartalmak, vagy saját tartalmak megosztásából származik, adatgyújtést, adatok felhasználását semmilyen formában nem végzem.

– Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaiddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhatsz.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az uniós polgárok személyes adatainak EU-n belüli és EU-n kívüli védelmére vonatkozó szabályokat az alábbi linken ismerheti meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu

– Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataid helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését.

Kérésedre tájékoztatást adok a következőkről:
-a kezelt adatokról

-az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

Én mint, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adom meg a tájékoztatást.

A személyes adatot törlöm, ha:

– kezelése jogellenes,

-a kérésedre

– az adatkezelés célja megszűnt

-az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Adataidat nem törölhetem, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A szabálysértési hatóság, bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az adatvédelmi biztos, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshet, mely esetben csak annyi adatot adok ki ami a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben nem értesz egyet a fentiekkel, kérlek, ne használd az oldalt, és ne vedd fel velem a kapcsolatot!